Tag Archives: led growing vegetables

วิธีเลือกโคมไฟ LED สำหรับปลูกผัก?

หลอดไฟ LED ใช้ร่วมกับจุดอิ่มตัวของแสงและจุดชดเชยแสงของพืชต่างชนิดกัน. จุดอิ่มตัวของแสงและจุดชดเชยแสงของพืชแตกต่างกันไปตามพันธุ์พืชและสภาพการเพาะปลูก. พืชเชิงลบบางชนิดมีความอิ่มตัวของแสงน้อยกว่า 10,000 ลักซ์, while positive plants need tens of thousands of lux […]