ស្លាកបណ្ណសារ: ចង្កៀងមាប់មគ ultraviolet

ធ្វើឱ្យខូចផ្ទៃនៃវត្ថុដោយកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូ

ចង្កៀងមាប់មគអ៊ុលត្រាវីយូក៏អាចធ្វើឱ្យខូចនិងបំផ្លាញផ្ទៃរបស់វត្ថុបានដែរ, ប៉ុន្តតំបន់ដលមានសិទ្ធភាពនការរមាប់មគ ultraviolet តប៉ុះ 1.5 ~ ២ មជុំវិញអំពូល. នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់, ប្រភពពន្លឺមិនគួរស្ថិតនៅចម្ងាយជាង ១ មពីផ្ទៃដែលបំពុលនោះទេ, and each contaminated surface of the disinfection object […]