ស្លាកបណ្ណសារ: ដឹកនាំដុះលូតលាស់ពន្លឺ

តើអ្វីទៅជាឥទ្ធិពលនៃអំពូលរុក្ខជាតិដុះនៅលើវដ្តនៃការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ?

ដឹកនាំដុះលូតលាស់ពន្លឺ

ចង្កៀងរុក្ខជាតិឬដឹកនាំអំពូលដុះលូតលាស់អនុវត្តវិធានការណ៍ផ្សេងៗគ្នា, ដើម្បីចៀសវាងការមានបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា, ដូចជាកង្វះការវិភាគនៃសមាសធាតុវិសាលគមជាក់លាក់, ជាលទ្ធផលធ្វើឱ្យគុណភាពពន្លឺមិនបរិសុទ្ធ, អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺមិនស្ថិតស្ថេរ, ជិតឬទាបជាងចំណុចសំណងពន្លឺរបស់រុក្ខជាតិ, and low energy efficiency […]