ស្លាកបណ្ណសារ: led grow light wave

ចំណេះដឹងអំពីអំពូលរុក្ខជាតិអំពូល LED សម្រាប់ការលូតលាស់ផ្កានិងបន្លែ

ប្រជាប្រិយភាពនៃចំនេះដឹងអំពូលរុក្ខជាតិអំពូល LED: 1. ឥទ្ធិពលនៃពន្លឺរលកពន្លឺខុសគ្នាលើរស្មីរុក្ខជាតិគឺខុសគ្នា. រលកពន្លឺដែលត្រូវការដោយការធ្វើរស្មីសំយោគរុក្ខជាតិគឺប្រហែល ៤០០-៧០០nm. 400-500nm (ខៀវ) ពន្លឺនិង 610-720nm (ក្រហម) ពន្លឺបានចូលរួមចំណែកភាគច្រើនក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគ. 2. ខៀវ (470 nm) និងក្រហម (630 nm) LEDs can just provide the light […]