ស្លាកបណ្ណសារ: led facade washer light

តើចង្កៀងលាងជញ្ជាំងដែលមានថាមពលខ្ពស់គួរការពារទឹកយ៉ាងដូចម្តេច?

វាំងននភីកសែលស៊ីឡាំងដឹកនាំ (2)

ចង្កៀងលាងជញ្ជាំងដែលមានថាមពលខ្ពស់គួរប្រើវិធីធ្វើការងារល្អក្នុងការជ្រាបទឹក? ធ្វើការងារល្អនៃចង្កៀងការពារទឹកជ្រាប, ចង្កៀងលាងជញ្ជាំងអាចដើរតួនាទីល្អនិងអាយុសេវាកម្ម. ខាងក្រោមនេះនឹងពន្យល់ពីការផលិតនិងតំឡើងជំហាននិងវិធីលាងចង្កៀងលាងជញ្ជាំង: 1. ដំបូង, solder the solder bead to […]