ស្លាកបណ្ណសារ: មាប់មគនៃចង្កៀងអ៊ុលត្រាវីយូ

គោលការណ៍នៃការក្រៀវកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូនិងការលាងចានចង្កៀងអ៊ុលត្រាវីយូ

តើចង្កៀងអ៊ុលត្រាវីយូគឺជាអ្វី? នៅក្នុងសង្គមដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះ, ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់កើតរាល់ថ្ងៃ, មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមិនដឹងអំពីចង្កៀងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូទេ. សូមណែនាំគំនិតនៃចង្កៀងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូនិងគោលការណ៍នៃការលាងចានអ៊ុលត្រាវីយូ. Ultraviolet lamp Ultraviolet lamp is a kind of device that can emit ultraviolet light. It is a necessary […]