ស្លាកបណ្ណសារ: bactericidal UV-C lamps

What are the main advantages of using bactericidal UV-C lamps?

ឧបករណ៍ពន្លឺដែលបំពាក់ដោយអំពូលមាប់មគ UV-C មិនត្រឹមតែអាចជំនួសអំពូលធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ, ប៉ុន្តែក៏កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការថែទាំ. ប្រព័ន្ធកាំរស្មីយូវីទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណាយតិច. ដូច្នេះ, បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត (ឬត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត), the use of UV-C ultraviolet lamp to eliminate bacteria can provide […]